Đổi mới cơ cấu tổ chức bộ máy ngành Tài chính trên cơ sở nâng cao chất lượng nguồn nhân lực – Tin tức kinh doanh mới hôm nay.

Có phải bạn đang muốn tìm những bản tin kinh tế, kinh doanh hữu ích phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay sau đây nhé.

taisao.info xin cung cấp đến các bạn bài viết chủ đề Đổi mới cơ cấu tổ chức bộ máy ngành Tài chính trên cơ sở nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong chuyên mục kinh doanh, mời bạn xem ngay tại đây nhé.

Đổi mới cơ cấu tổ chức bộ máy ngành Tài chính trên cơ sở nâng cao chất lượng nguồn nhân lực | Bảng tin kinh tế mỗi ngày.

Hình minh họa. Nguồn: internet

Thực trạng cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

Trong những năm gần đây, cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính đã được đổi mới nhằm kiện toàn bộ máy tham mưu cơ chế, chính sách; kiện toàn bộ máy thực thi pháp luật và xác định đúng đắn vị trí, vai trò của cơ quan thanh tra, kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực tài chính; quan tâm đúng mức đến các chức năng hoạt động của macro và trường điều khiển mới theo yêu cầu của tích hợp.

Tổ chức bộ máy của các hệ thống: thuế, nhà nước, hải quan, dự trữ nhà nước tiếp tục được đổi mới đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa hành chính; thực hiện cải cách quản lý tài chính doanh nghiệp; tiếp tục củng cố tổ chức và hoạt động quản lý, giám sát thị trường bảo hiểm, thị trường chứng khoán và thị trường dịch vụ tài chính; Tăng cường nợ chính phủ và quản lý nợ chính phủ.

Nhờ xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, việc đơn giản hóa tổ chức bộ máy quản lý đã góp phần giảm bớt sự tập trung của các đơn vị trong hệ thống tài chính. Số liệu thống kê cho thấy, từ năm 2011 đến 2017, tổng số đơn vị trong toàn ngành tài chính giảm 2.606 đơn vị (20,5%); trong đó số lượng đơn vị giảm nhiều nhất gồm cấp tổ / đội trong chi cục và cấp phòng trong chi cục trên địa bàn nhất định; Hạ cấp 113 phòng thuộc các sở, ban, ngành địa phương; giảm 2.542 tổ / đội (trong khối kho bạc nhà nước, cục hải quan và cục thuế tỉnh).

Thực tiễn tổ chức và hoạt động của Bộ Tài chính trong thời gian gần đây cho thấy, việc tổ chức Bộ Tài chính theo mô hình Bộ đa ngành, đa lĩnh vực là chủ trương hoàn toàn đúng đắn của Đảng. và chính phủ. Mô hình này cho phép:

+ Đơn giản hóa vị trí trung tâm của bộ máy quản lý, tạo tiền đề cho việc thực hiện chính sách cải cách hành chính và tạo điều kiện thuận lợi cho công ty, tổ chức, cá nhân trong quan hệ với các cơ quan quản lý nhà nước.

+ Bộ Tài chính có điều kiện giải quyết đồng bộ các vấn đề chính trị, liên thông các khâu trong quá trình thực hiện như liên thông tổ chức thu thuế xuất nhập khẩu với nguồn thu tập trung kịp thời đảm bảo nhiệm vụ. chi ngân sách nhà nước; kết nối việc quyết toán của các công ty với việc niêm yết và giao dịch trên thị trường chứng khoán; tạo điều kiện tăng nguồn của dự trữ tài chính nhà nước; kết hợp đồng bộ giữa công cụ tài chính và giá cả trong điều tiết thị trường, góp phần ổn định vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

+ Các lĩnh vực mới của ngành tài chính đều có những bước phát triển ổn định và vững chắc tạo điều kiện cho Bộ Tài chính thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Chính phủ giao.

+ Việc tổ chức và hoạt động của Bộ theo mô hình đa ngành, đa lĩnh vực cũng tạo điều kiện đào tạo các kỹ năng tổ chức và quản lý, nhất là đối với các cấp lãnh đạo; nâng cao năng lực phối hợp triển khai, thực hiện, tăng khả năng ứng phó với những thay đổi của điều kiện kinh tế trong nước và thế giới không ổn định.

Ngoài ra, do Bộ Tài chính là bộ đa ngành, đa lĩnh vực nên cơ cấu tổ chức vẫn còn những hạn chế. Cụ thể: Việc xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý chưa thực sự rõ ràng, hợp lý; Tổ chức bộ máy còn cồng kềnh, nhiều đầu mối, nhiều khâu, chưa hợp lý; Cần cải tiến hoạt động của thiết bị để đáp ứng yêu cầu điều khiển của thời đại mới.

Mục tiêu, yêu cầu đổi mới tổ chức bộ máy ngành tài chính

Mục tiêu của cải cách tổ chức ngành tài chính

Mục tiêu của ngành Tài chính là kiện toàn, tinh gọn bộ máy của Bộ Tài chính bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thông suốt, hiện đại, đáp ứng yêu cầu đổi mới, hiện đại hóa công nghiệp và hội nhập kinh tế quốc tế; đoàn kết quản lý nhà nước về tài chính công và đầu tư công; gắn cải cách bộ máy với hợp lý hóa tiền lương, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, người lao động, tăng hiệu lực, hiệu lực quản lý nhà nước; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài chính.

Các mục tiêu cụ thể được đặt ra: Từ năm 2021 đến năm 2030, giảm bình quân 10% đầu mối của các tổ chức, đơn vị trong toàn hệ thống (từ Trung ương đến địa phương tổ / đội) so với năm 2020; thống nhất quản lý nhà nước với tài chính công và đầu tư công; chấn chỉnh các công cụ thanh tra, kiểm tra nhằm tăng hiệu quả thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực tài chính; tổ chức thực hiện việc cơ cấu lại bộ máy của công đoàn thuế, kho bạc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo khu vực để bảo đảm hợp lý hóa bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý; tiếp tục cơ cấu lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập để chỉ giữ lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước thuộc Bộ Tài chính.

Yêu cầu cải cách tổ chức bộ máy ngành tài chính

Cải cách tổ chức bộ máy ngành Tài chính trong giai đoạn tới là hết sức cần thiết, nhưng việc triển khai thực hiện cũng cần thận trọng, tránh gây xáo trộn lớn ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính sách được giao. Phù hợp với chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả; đáp ứng yêu cầu đổi mới, hiện đại hóa công nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quá trình quản lý và hội nhập kinh tế quốc tế …

Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành tài chính

Để đạt được các mục tiêu và yêu cầu đổi mới tổ chức bộ máy ngành Tài chính nêu trên, cần tập trung vào các giải pháp sau:

Một là nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.

Đội ngũ công chức, viên chức là nhân tố quan trọng hàng đầu trong việc xây dựng và củng cố chính quyền vững mạnh. Trong tương lai gần, để đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng người lao động, các giải pháp sau đây cần được thực hiện đồng bộ để đạt được sự chuyển biến rõ rệt:

– Xác định chu kỳ thi công chức, viên chức nhằm đánh giá năng lực thực tiễn (chu kỳ có thể kéo dài từ 3 đến 5 năm).

– Xây dựng nội quy tập trung đào tạo nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và đặc biệt là kỹ năng công vụ, tránh tình trạng bằng cấp chỉ để xác nhận tiêu chuẩn bằng cấp, học vị.

– Cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức theo yêu cầu nâng cao chất lượng, hợp lý hóa tiền lương hành chính, bảo đảm cơ cấu đủ các chức danh công chức, giữa các độ tuổi, khắc phục tình trạng dôi dư. Thiếu công chức, viên chức.

Thứ hai, cải tiến công tác lập kế hoạch.

Quy hoạch công chức, viên chức là một quá trình, vì vậy để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch, cần thực hiện tốt các giải pháp sau: i) Quán triệt, nâng cao nhận thức của cấp ủy các cấp. Đảng bộ, đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò quan trọng của công tác quy hoạch cán bộ; (ii) đảm bảo tính khoa học và tính khả thi trong quy hoạch; Phát huy dân chủ trong suốt quá trình lập kế hoạch; (iv) thực hiện đồng bộ các khâu khác của công việc nhân viên; (v) Thường xuyên rà soát, đôn đốc thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, công chức để đưa công tác này vào nền nếp; vi) Thực hiện ngay quy hoạch cán bộ, công chức cấp chiến lược, đồng thời thực hiện kế hoạch luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách và trưởng thành qua thực tiễn.

Quy hoạch cán bộ được cấp ủy công bố công khai, được Thủ trưởng đơn vị và cá nhân cán bộ trong diện quy hoạch biết. Ngoài ra, cũng cần đổi mới nội dung, phương thức nâng cao chất lượng nguồn quy hoạch cán bộ; Tập trung tạo nguồn nhân lực cho công tác quy hoạch.

Đổi mới tổ chức bộ máy ngành tài chính trên cơ sở nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - ảnh 1

Ngày thứ ba, đổi mới và nâng cao chất lượng tuyển dụng.

Để nâng cao chất lượng tuyển dụng công chức, cần thực hiện một số giải pháp sau: Việc xây dựng tiêu chuẩn tuyển dụng phải căn cứ vào nhu cầu, vị trí, cơ cấu, tiêu chuẩn; Thực hiện công tác tuyển dụng công chức, viên chức một cách công khai, minh bạch, khách quan trên cơ sở các quy định về tuyển dụng công chức; Nghiên cứu, triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ tuyển dụng, thu hút người tài làm việc trong lĩnh vực tài chính.

Có bốn, hoàn thành công tác đánh giá cán bộ, công chức.

Để quản lý nguồn nhân lực trong đơn vị một cách khoa học, tạo cơ sở tin cậy cho việc sử dụng và phát triển đội ngũ công chức, cần thực hiện các giải pháp sau:

– Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn đánh giá công chức, viên chức cụ thể, phù hợp với từng loại công chức, viên chức, phù hợp với công chức chuyên môn, công chức cao cấp. Ngoài các tiêu chuẩn về thực hiện công việc, tiêu chuẩn về quy trình, công nghệ, tiêu chuẩn ứng xử, công chức lãnh đạo phải có các tiêu chuẩn khác như việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách của người sử dụng lao động; quy hoạch, phát triển nguồn nhân lực; kết quả quản lý, điều hành nghiệp vụ; xây dựng văn hóa cơ quan quyền lực; kết quả hoạt động của đơn vị …

– Đánh giá công chức gắn với tiêu chuẩn chức danh, chức vụ của từng công chức gắn với công việc cụ thể, hoàn cảnh cụ thể và cơ chế, chính sách liên quan, phân tích điều kiện, hoàn cảnh cụ thể mà công chức làm việc.

– Lãnh đạo thực sự khách quan, công bằng khi đánh giá công chức.

Nhìn chung, việc tổ chức bộ máy khu vực tài chính tinh gọn có ý nghĩa quan trọng, không chỉ giảm chi phí cho xã hội, mà còn góp phần tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý của Chính phủ trong lĩnh vực tài chính. Tuy nhiên, đổi mới bộ máy ngành tài chính theo hướng giảm, tinh gọn là một nhiệm vụ phức tạp, vì nó bao hàm nhiều khía cạnh chính trị, kinh tế và xã hội.

Do đó, nâng cao nguồn nhân lực trong lĩnh vực tài chính là một trong những điều kiện tiên quyết cần thiết. Ngoài ra, cần tuyên truyền rộng rãi để nâng cao nhận thức, cũng như đạt được sự đồng thuận và các biện pháp cụ thể để đảm bảo hoạt động của tổ chức thiết bị đạt hiệu quả cao.

Người giới thiệu:

Nghị quyết Bộ Chính trị 39-NQ / TW ngày 17 tháng 5 năm 2015 về hợp lý hóa tiền lương và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

Độ phân giải không. 18 – NQ / TW ngày 25 tháng 10 năm 2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII: Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, bảo đảm hoạt động tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị;

Độ phân giải không. 19 – NQ / TW ngày 25 tháng 10 năm 2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII: Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII. Về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

Chế độ công chức và quyền của công chức ở các nước trên thế giới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.


Vậy là bạn đã có thêm nhiều thông tin về chủ đề Đổi mới cơ cấu tổ chức bộ máy ngành Tài chính trên cơ sở nâng cao chất lượng nguồn nhân lực rồi nhé. Taosao.info tin rằng bạn đã có nhiều kiến thức hữu ích rồi đó. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm tin tức kinh doanh khác thì bạn có thể xem thêm tại đây nhé: Xem tại đây.

Từ khoá liên quan đến chủ đề Đổi mới cơ cấu tổ chức bộ máy ngành Tài chính trên cơ sở nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

#Đổi #mới #cơ #cấu #tổ #chức #bộ #máy #ngành #Tài #chính #trên #cơ #sở #nâng #cao #chất #lượng #nguồn #nhân #lực.

Chân thành cảm ơn bạn đã đọc tin tại website taisao.info nhé.

Nguồn: tapchitaichinh.vn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *